Kariéra Mediaroom

Připraveni na Brexit

Náš projektový tým pro Brexit vytvořil základy pro dobře fungující a bezpečnou logistickou síť do a z Velké Británie. Nicméně, mnoho společností, které jsou závislé na hladkém průběhu přeprav jejich zboží, stále mají v otázkách Brexitu co dohánět. Aby bylo možné zajistit plynulý pohyb zboží, je nutné se věnovat přípravám již nyní.

Připraveni na Brexit
Připraveni na Brexit

Dne 24. 12. 2020 byla mezi EU a Velkou Británií uzavřena dohoda o budoucí spolupráci a obchodu. Klíčovým bodem je, že se na zásilky mezi EU a Velkou Británií neuplatňuje clo. To však neznamená, že byl odstraněn proces celního odbavení. Všechny dokumenty a informace související s celními předpisy musí být našimi zákazníky předloženy předem. Zejména by měl být poskytnut doklad o preferenčním původu zboží. Teprve po uvolnění zásilky celním týmem DACHSER může být zásilka přijata k odeslání.

To platí od 1. 1. 2021 pro všechny zásilky mezi EU a Velkou Británií, nevztahuje se pouze zásilky z EU do Severního Irska.

Celní odbavení musí být vyřízeno před expedicí zboží

Před dvěma lety jsme vytvořili projektový tým pro Brexit, který má všechny dovednosti a odborné znalosti potřebné k zajištění toho, že zboží našich zákazníků bude moci bezpečně cestovat z a do Velké Británie i v roce 2021 a dále. Vzhledem k nejistému pokroku ve vyjednávání museli experti z našeho týmu vypracovat vhodné koncepty a řešení, které pomohou zajistit hladký pohyb zboží bez ohledu na politický výsledek jednání a s uvážením jakékoli představitelné varianty tvrdého nebo měkkého Brexitu. Zároveň jsme rozšířili počet členů našich celních týmů, zejména ve Velké Británii a v Irsku, abychom byli schopni zvládat nárůst práce v oblasti celního odbavení. Vytvořili jsme také nová IT řešení, která našim zákazníkům umožní bezpečně a efektivně zvládat celní procedury. Pro bezpečné a maximálně efektivní zvládání celních procesů je nicméně zásadní aktivní účast našich zákazníků. Pouze budeme-li navzájem spolupracovat, podaří se nám optimalizovat naše činnosti a plnit všechny celní požadavky, aby mohly zásilky v rámci sítě být přepravovány bez jakýchkoli problémů. Důležitou součástí tohoto procesu je předem prováděná kontrola toho, zda zásilka splňuje všechny celní požadavky na dopravu z a do Velké Británie, aby se zabránilo nepředvídanému zadržování zboží na celních úřadech. Nezbytným předpokladem pro zpracování zásilek je zejména úplnost a kvalita celních dokladů. Bezpečné fungování sítě má zásadní význam pro nás i naše zákazníky.

Správná příprava je klíčová
 • Požádejte o přidělení čísla EORI (Economic Operator Registration Identification) v zemi, kde chcete provádět celní operace. O číslo EORI ve Velké Británii můžete požádat pomocí následujícího odkazu: Zde klikněte pro okamžitou on-line žádost o přidělení čísla EORI.

  Na příslušných lokálních internetových stránkách celní správy můžete požádat o přidělení čísel EORI v EU.
 • Vytvořte obchodní fakturu s uvedením všech informací relevantních pro celní odbavení. Fakturu můžete předem poslat na vaši místní pobočku společnosti DACHSER, kde ji pro vás zkontrolují.
 • Dohodněte se na obchodních podmínkách Incoterms s vaším obchodním partnerem. Všechny relevantní informace o Incoterms naleznete zde.
 • Zde si najděte kód TARIC.
 • Zde si najděte číslo komodity v celním sazebníku UK.
 • Pošlete nám prosím kontaktní údaje o vašem zákazníkovi (dovozci) v zemi určení, včetně jména, e-mailové adresy a telefonního čísla, abychom si s ním mohli vyjasnit celní odbavení v UK.
 • Vyjasněte si prosím s vaším zákazníkem (dovozcem) ve Velké Británii, zda je možné použít zjednodušený postup deklarace (zápis do záznamů deklaranta, EIDR) a zda má zákazník svůj vlastní účet.
 • Používejte pouze obalový materiál, který splňuje standard ISPM 15. Příslušné informace naleznete zde.
 • Dodržujte specifické požadavky na značení určitých produktů. Příslušné informace naleznete zde.
 • S vaším daňovým poradcem si promluvte o daňových požadavcích v zemi odeslání/doručení. Je to důležité zejména v případě použití přepravních podmínek DDP a EXW.
Poznámka: Bez řádného oprávnění pro vás nemůžeme provádět celní odbavení

Abychom za vás mohli řádně provádět celní procedury dovozu a vývozu, potřebujeme k tomu odpovídající oprávnění k celnímu zastupování (CRA), nebo plnou moc (POA). Tato plná moc vytváří právní předpoklad, abychom vás mohli zastupovat vaším jménem před místními celními úřady (zastupování na vaše náklady).

Aby nedošlo ke zpoždění přepravy, musíme mít vaše CRA/POA před přijetím zásilky. Příslušné formuláře můžete získat na vaší pobočce společnosti DACHSER.

Tato včasná kontrola pomůže zabezpečit plynutý tok vašeho zboží

U každé zásilky kontrolujeme kompletnost dokumentace požadované pro celní odbavení. Tím předcházíme zpožděním v odbavení v důsledku chybějících dokumentů. Abychom mohli vaši zásilku vyřídit, potřebujeme od vás:

 • následující dokumenty: obchodní fakturu / proforma fakturu, dodací list, balicí list
 • Zkontrolujte prosím, zda dokumenty obsahují veškeré důležité náležitosti potřebné pro provedení celního odbavení - srozumitelný a jasný popis zboží, celní kód zboží – TARIC, zemi původu zboží, hrubou a čistou váhu zboží (každé položky), jasně deklarovanou hodnotu zboží (každé položky). Na obchodní faktuře musí být uvedeny tyto informace: základní fakturační údaje, číslo EORI všech zapojených stran, příjemce / odesílatel s kontaktními údaji, počet a typ balení, podrobný popis zboží, kód TARIC, hodnota zboží, čistá / hrubá hmotnost podle kódu TARIC, celková čistá / hrubá hmotnost zásilky, počet balení a země původu a měna. Ujistěte se, že vaše údaje jsou správně uvedené. Data se musí shodovat s fyzickou zásilkou.
 • Od nových zákazníků navíc potřebujeme kontaktní údaje na dovozce (jméno, e-mail, telefonní číslo); upozorněte prosím vašeho dovozce, že ho bude kontaktovat společnost DACHSER.
Společnost DACHSER vám poskytne tyto služby
 • Aby byl zajištěn hladký celní postup pro zásilky zákazníka, žádáme vás předem o včasné zaslání požadovaných dat a dokumentů.
 • Výrazně jsme posílili náš tým celního oddělení, zejména ve Velké Británii a Irsku, abychom byli schopni pro vás vyřídit celní odbavení.
 • S dostatečným předstihem jsme naplánovali alternativní transportní trasy, včetně zásilek do Irska, v rámci přípravy na možné vážné zahlcení hlavních tras.
 • Používáme nová, interně vyvinutá IT řešení, ve kterých byly vytvořeny bezpečné a efektivní struktury celního odbavení.
 • Abychom byli schopni zvládat další úkoly související s Brexitem, vytvořili jsme interní projektový tým.
 • Pokud budete potřebovat řešení pro skladování ve Velké Británii nebo v EU, kontaktujte prosím vaši pobočku společnosti DACHSER. V případě potřeby je možné i řešení celního skladu.

Následující odkazy poskytují užitečné informace o hlavních tématech a úkolech pro Brexit:

Aktuální vládní informace

Identifikační čísla a mezinárodní standardy

Směrnice pro značení a balení zboží

Brexit Checklist PDF (0,07 MB)
Kontrolní seznam k obchodním fakturám PDF (0,28 MB)